Zásady ochrany osobných údajov

Na tejto podstánke sa dozvieš potrebné informácie o spracovaní osobných údajov na webe www.informatikakukave.sk (Ďalej označované ako "portál", "web", "webová stránka").

Pred používaním tohto portálu si prosím prečítaj informácie uvedené na tejto podstránke a rovnako aj na podstránke Všeobecné podmienky používania.

Úvod

Zásady ochrany osobných údajov a Všeobecné podmienky používania platia na celom portáli.

Pri prvej návšteve tohto portálu ťa žiadame o súhlas s používaním súborov cookies a tento súhlas je v súlade s pravidlami na tejto podstránke.

Svojim súhlasom nám udeluješ právo spracovávať údaje o používaní tohto portálu. Zdrojom týchto údajov je služba Google Analytics. Tieto údaje používame na vylepšenie kvality tohto portálu a analýzu návštevnosti.

Čo je to súbor cookies ?

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý web ukladá na tvojom zariadení z ktorého navštevuješ tento portál (mobil, počítač, tablet...). Tieto súbory zabezpečujú správny chod webu alebo údaje, ktoré pre nás slúžia na zlepšenie kvality tohto portálu.

Aké súbory cookies si tento portál uchováva ?

Na portáli www.informatikakukave.sk používame nasledujúce súbory cookies:

XSRF-TOKEN

 • nevyhnutné
 • slúži na bezpečnosť webovej stránky
 • lehota uloženia je 24 hodín

informatika_ku_kave_session

 • správna funkčnosť webu
 • slúži na ukladanie preferencií používateľa
 • lehota uloženia je 24 hodín

_ga

 • analytické dáta
 • slúži na rozlíšenie unikátnych používateľov
 • lehota uloženia je 2 roky
 • bližie informácie sa dozvieš tu a o odhlásení z Google Analytics tu

_ga_X3QDPYRFG7

 • analytické dáta
 • slúži na rozlíšenie unikátnych používateľov
 • lehota uloženia je 2 roky
 • bližie informácie sa dozvieš tu a o odhlásení z Google Analytics tu

Vypnutie ukladania cookies

Štandardné webové prehliadače umožňujú v nastaveniach vypnúť prácu so súbormi cookies

Aké osobné udáje si ešte uchovávame ?

V prípade, že sa rozhodneš pri pridávaní článku uviesť svoje meno alebo emailovú adresu alebo iný osobný údaj, tak si tieto informácie ukladáme v databáze až do doby zrušenia tohto portálu (so zrušením tohto portálu sa vymažú aj všetky osobné dáta), alebo kým nás nepožiadaš o výmaz týchto údajov. Bližšie informácie nájdeš v Informáciách pre dotknuté osoby.

Aké práva má každý používateľ tohto portálu ?

Ak si pridal článok na tomto portáli, môžeš nás požiadať o jeho expiráciu alebo odstránenie. V prípade takejto požiadavky je potrebné pamätať si odkaz na daný článok alebo presnú formu emailu/autora pod ktorým bol tento článok pridaný.

Informácie pre dotknuté osoby

Práva dotknutých osôb vymedzuje zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovnariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Dotknuté osoby majú právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z.

V krátkosti – aké máme na základe tejto legislatívy všetci práva, ktoré by sme mali poznať:

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy sú naše osobné údaje spracúvané na základe nášho súhlasu, máme právo tento súhlas kedykoľvek odvolať u toho, komu sme svoj súhlas dali. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré boli na základe nášho súhlasu o nás spracúvané.

Právo na prístup - máme právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o nás má prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako naše osobné údaje používa.

Právo na opravu - Ak zistíme, že údaje, ktorými o nás prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, požiadame ho, aby tieto informácie upravil, aktualizoval alebo doplnil.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máme právo prevádzkovateľa požiadať o vymazanie našich osobných údajov. Naše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, prevádzkovateľ môže mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebude môcť našej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností máme oprávnenie prevádzkovateľa požiadať, aby prestal používať naše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíme, že osobné údaje, ktoré o nás mám, môžu byť nepresné alebo keď si myslíme, že už naše osobné údaje nepotrebuje využívať.

Právo namietať - máme právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievame, že naše osobné údaje sú spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžeme podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.skhttps://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Ako nás môžeš kontaktovať ?

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek nás neváhaj kontaktovať emailom na emailovú adresu informatikakukave@gmail.com

Zaujíma ťa viac ?

Viac o súboroch cookies sa dočítaš tu

Dátum poslednej úpravy: 25.07.2021